ระบบบริหารสัญญาอ่านมาตร
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘